Chúng ta vẫn biết rằng làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa và cản trở việc tập trung vào nội dung văn bản… Chúng ta vẫn biết rằng làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa và cản trở việc tập trung vào nội dung văn bản…